Komunikat w sprawie sakramentu bierzmowania w obecnych warunkach epidemicznych


22 lutego 2021 r.

Komunikat w sprawie sakramentu bierzmowania w obecnych warunkach epidemicznych

Od 1 marca w Diecezji Włocławskiej znów udzielany będzie sakrament bierzmowania, z uwzględnieniem wszystkich zasad sanitarnych i rekomendacji rządowych aktualnie obowiązujących, związanych z epidemią koronawirusa. Biskup włocławski Wiesław Mering podjął taką decyzję uwzględniając potrzeby duszpasterskie diecezji oraz aktualną sytuację epidemiczną. Kuria Diecezjalna opublikowała komunikat w tej sprawie.
 
Komunikat w sprawie sakramentu bierzmowania w obecnych warunkach epidemicznych
 
Biskup Włocławski Wiesław Mering podjął decyzję o wznowieniu z dniem 1 marca br. udzielania sakramentu bierzmowania na terenie Diecezji Włocławskiej, przy uwzględnieniu poniższych zasad:
 
1. do bierzmowania mogą przystąpić tylko osoby uprzednio przygotowane do przyjęcia tego sakramentu i wyrażające wolę jego przyjęcia w obecnie panujących warunkach;
 
2. w tym celu od rodziców kandydatów do bierzmowania (w przypadku osoby pełnoletniej od samego kandydata) należy odebrać pisemną zgodę na udział kandydata w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania, jak i w samej liturgii sakramentu, w obecnie panujących warunkach epidemicznych;
 
3. kandydat, który nie przedstawi takiej zgody, będzie mógł przystąpić do sakramentu bierzmowania w następnym roku;
 
4. przygotowanie do bierzmowania powinno odbywać się z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych przewidzianych dla organizowania spotkań o charakterze religijnym;
 
5. parafie organizujące bierzmowanie ustalają jego termin i sposób przeprowadzenia z biskupem udzielającym tego sakramentu;
 
6. należy respektować limity udziału ilości osób uczestniczących w liturgii;
 
7. przy liczniejszej liczbie kandydatów można podzielić ich na mniejsze grupy (stosownie do określonych limitów) i zorganizować bierzmowanie w kilku turach;
 
8. w związku ze wspomnianymi ograniczeniami ilości osób w świątyni, należy przewidzieć jednego świadka dla wszystkich bierzmowanych;
 
9. w trakcie ceremonii bierzmowania należy zachować wszystkie przepisy sanitarne związane z uczestnictwem w nabożeństwach i udzielaniem sakramentów świętych, w tym szczególnie dotyczące maseczek ochronnych, środków dezynfekujących oraz odpowiedniej odległości między osobami;
 
10. uroczystość odbywa się tylko przy udziale miejscowego duchowieństwa i księdza dziekana.
 
ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii
 
Włocławek, 19 lutego 2021 roku