WSD Włocławek: diakoni dziękują Biskupowi Włocławskiemu za 40 lat pracy wykładowczej


3 czerwca 2020 r.

WSD Włocławek: diakoni dziękują Biskupowi Włocławskiemu za 40 lat pracy wykładowczej

W środę, 3 czerwca br., diakoni włocławskiego seminarium, zebrali się na ostatnim wykładzie urbanitas sacerdotalis, który od 17 lat miejscowej uczelni prowadzi ksiądz biskup Wiesław Mering. Była to sposobność do złożenia życzeń z okazji 40 lat pracy wykładowczej Księdza Biskupa. Dziękując za trud kształtowania postawy intelektualnej studentów, diak. Damian Kurzawski, nawiązał do biskupiego zawołania: iustitia, pax et gaudium. „Jako wykładowca byłeś, Księże Biskupie, zawsze sprawiedliwy. Szczególnie wtedy, gdy wydobywałeś ze studenta nawet najmniejszą kroplę wiedzy”.
 
W dalszej części wypowiedzi zauważył, że podczas wykładów, zarówno ze wstępu do filozofii, które ks. bp. Mering głosił dla kleryków pierwszego roku seminarium, jak również wspomnianego wyżej urbanitas sacerdotalis dla diakonów, Pasterz Diecezji zachwycał swoim wewnętrznym pokojem i Bożą radością. Ów pokój objawiał się w spokojnym i elokwentnym odkrywaniu zawiłych tajemnic filozofii oraz we wprowadzaniu w życie prezbitera, które polega nie tylko na prowadzeniu siebie do nieba, ale przede wszystkim wspólnoty, wśród której się posługuje. „Ponad to wszystko jaśniała zawsze przed nami […] życiowa radość, która dawała nam, oprócz chwili uśmiechu, jakąś pogłębioną treść, wzywającą i motywującą do refleksji”.
 
Na zakończenie, nawiązując do słów o. Alberta Krąpca: „zadaniem odpowiedzialnych wychowawców i nauczycieli jest pokazać uczniom, że prawdziwą wartość ma jedynie to, co przychodzi z trudem”, diakon powiedział: „stając dziś przed doskonałym Nauczycielem, Jezusem Chrystusem, razem z rzeszami studentów, pragniemy wołać o potrzebne łaski i jednocześnie dziękować, że kiedyś na kaszubskiej ziemi powiał Duch Święty i wlał w serce Księdza Biskupa pragnienie zdobycia i dzielenia się wiedzą”.
 
Ks. bp Mering dziękując za te słowa, zachęcał przyszłych prezbiterów, by zawsze mieli głęboko w sercu słowa św. Pawła: „pamiętajcie o swoich przełożonych” (Hbr 13, 7). Podkreślił też, że to zadanie powinien wypełniać każdy wierzący w Chrystusa, a szczególnie kapłan. Pasterz Diecezji zaakcentował także ważną w życiu księdza rolę modlitwy, szczególnie brewiarzowej, w miarę możliwości wspólnotowej, oraz czystości, która jest wyrazem miłości do Chrystusa i Kościoła.
 
Na zakończenie Biskup Włocławski udzielił zebranym błogosławieństwa, które jest najlepszym zabezpieczeniem na przyszłość.
 
Ks. bp Wiesław Mering, od roku 1980 wykładał metafizykę w Gdyni; w 1983 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w pelplińskim WSD, gdzie prowadził zajęcia (oprócz metafizyki) także jako lektor języka francuskiego (1986-1990), wykładowca savoir-vivre’u (1987-2003), ogólnej metodologii nauk (1988-1996); antropologii filozoficznej i historii filozofii (1989-2003); teorii poznania (1991-2001). Ponadto, w latach 1984-1986, w WSD w Koszalinie wykładał historię filozofii, teorię poznania, metafizykę i psychologię, a w latach 1994-1995 uczył metafizyki i filozofii poznania w WSD w Elblągu. W latach 2003-2020 wykładał wstęp do filozofii oraz urbanitas sacerdotalis w seminarium we Włocławsku.