PROŚBA O PATRONAT

Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Biskup Włocławskiego w komitecie honorowym należy:

 • wypełnić wniosek z prośbą o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia/wydarzenia (plik do pobrania poniżej)
 • dostarczyć wniosek w terminie minimum 30 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia/wydarzenia.

Jeśli wniosek dotyczy koncertu lub innego wydarzenia artystycznego, które ma odbyć się w kościele lub w innym miejscu przeznaczonym do sprawowania kultu na terenie diecezji włocławskiej, należy uprzednio skierować prośbę do księdza proboszcza lub rektora kościoła o zgodę na udostępnienie tego miejsca; następnie ksiądz proboszcz lub rektor kościoła kieruje wniosek o do Biskupa Włocławskiego.

Wniosek należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 • wysyłając listownie na adres:
  Biskup Włocławski
  ul. Gdańska 2/4
  87-800 Włocławek
 • przesyłając skan podpisanego wniosku pocztą elektroniczną na adres: sekretarzbp@diecezja.wloclawek.pl
 • składając osobiście w Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, ul. Gdańska 2/4

Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału Biskupa Włocławskiego w komitecie honorowym:

 • o patronat honorowy lub udział Biskupa Włocławskiego w komitecie honorowym mogą ubiegać się główni organizatorzy przedsięwzięcia/wydarzenia
 • w odpowiedzi na złożony wniosek organizator przedsięwzięcia/wydarzenia otrzyma pisemną informację zawierającą zgodę lub odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Biskupa Włocławskiego w komitecie honorowym.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub udział Biskupa Włocławskiego w komitecie honorowym jest upoważniony do:

 • zamieszczenia herbu Biskupa Włocławskiego oraz informacji o patronacie honorowym (lub udziale Biskupa Włocławskiego w komitecie honorowym) w oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących przedsięwzięcia/wydarzenia
 • umieszczenia na stronie internetowej organizatora/przedsięwzięcia/wydarzenia linku do strony diecezji włocławskiej www.diecezja.wloclawek.pl
 • przesłania relacji i zdjęć z przedsięwzięcia/wydarzenia na adres: sekretarzbp@diecezja.wloclawek.pl w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej

Pytania dotyczące patronatu lub udziału w komitecie honorowym należy kierować drogą elektroniczną: sekretarzbp@diecezja.wloclawek.pl