23. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne w Kazimierzu Biskupim (zapowiedź)


7 lutego 2023 r.

23. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne w Kazimierzu Biskupim (zapowiedź)

Rozwój społeczny, moralny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny państwa i narodu jest ściśle zależny od akceptowanego prawnie modelu, trwałości więzi i tożsamości antropologicznej małżeństwa i rodziny. Z tej racji powinny one podlegać szczególnej ochronie ze strony państwa i Kościoła. Obecnie nasilające się negatywne procesy społeczno-kulturowe zmierzają do depopulacji rodzin, dekonstrukcji więzi małżeńsko-rodzinnych i redefinicji tożsamości antropologicznej małżeństwa. Profesjonalne towarzyszenie, obejmujące zarówno indywidualną pracę z rodziną, jak i wprowadzanie rozwiązań systemowych, ma za cel nie tylko możliwie kompleksowe rozwiązywanie sytuacji trudnych i nieprawidłowych, ale pierwszoplanowo wzmacnianie poprawnie funkcjonujących małżeństw i rodzin na kolejnych etapach rozwoju w zakresie ich społecznej funkcjonalności, internalizacji systemu wartości, afirmacji godności osobowej i komplementarności członków oraz realizacji normy ewangelicznej.
 
Przedmiotem namysłu uczestników 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego w Kazimierzu Biskupim, odbywającego się w dniach 15-16 lutego, jest wieloczynnikowo uwarunkowany proces towarzyszenia małżeństwu i rodzinie dokonujący się w zróżnicowanych sytuacjach i kontekstach. Prelegenci rozpatrzą problematykę zmiany paradygmatu współczesnej rodziny, sakramentalności i tożsamości antropologicznej małżeństwa, dynamiki i zagrożeń miłości małżeńskiej, realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych. Starannej analizie zostanie poddana specyfika towarzyszenia rodzinie w warunkach rodzicielstwa zastępczego, niesakramentalności związku rodziców, pracy penitencjarnej z osadzonym członkiem rodziny, udziału żołnierza w misji zagranicznej, opieki sprawowanej nad seniorami czy śmierci samobójczej dziecka. Nieodłączonym elementem kazimierzowskich konferencji jest wnikliwe studium formacji małżeństw i rodzin w ruchach duszpasterskich. W tym roku uwaga uczestników będzie zwrócona na Opus Dei i Equipes Notre-Dame. Całość rozważań dopełni prezentacja aktualnej strategii towarzyszenia małżeństwu i rodzinie opracowana i wdrażana w Kościele katolickim w Polsce.
 
Zaproszeni prelegenci reprezentują ośrodki akademickie, edukacyjne i formacyjne z całej Polski: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach, Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach, Fundację Czyste Serca w Bydgoszczy, Organizatorem 23. Sympozjum Teologiczno- Familiologicznego jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański”, Akademią Katolicką w Warszawie i Gminą Kazimierz Biskupi. Obrady przyjmują formę hybrydową i będą realizowane stacjonarnie w Gminnym Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz za pośrednictwem transmisji internetowej  na kanale YT Blogpressportal.
 
Patronat honorowy nad konferencją przyjęli: ks. bp  dr Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej, oraz ks. dr Agustinus Purnama MSF, generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Patronat medialny sprawują: „Nasz Dziennik”, Radio Maryja, Telewizja Trwam, Radio Poznań, TVP3 Poznań.
 
W tym roku kazimierzowskie sympozjum jest połączone z Walnym Zebraniem Członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, którzy podsumują działalność towarzystwa z okresu trzech ostatnich lat i wybiorą nowy zarząd.
 
Szczegółowy program sympozjum w pliku do pobrania.
 

ks. Andrzej Pryba MSF

Pliki do pobrania
Program sympozjum